SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 4/2019/BROKER/PZP Organizacja wyjazdu do Lizbony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 4/2019/BROKER/PZP

Organizacja wyjazdu do Lizbony

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Lizbony

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

SIWZ_Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Lizbony  (e),
Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy z Wykonawcą  Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 3 do Umowy z wykonawcą – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonania Przedmiotu Umowy,
Załącznik nr 4 do umowy z wykonawcą – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Ogłoszenie BZP – Organizacja wyjazdu do Lizbony 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 8/2019/PP/ZK z dnia 29.07.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 8/2019/PP/ZK z dnia 29.07.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 8/2019/PP/ZK dnia 29.07.2019 r., na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 07.03.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: „Oregano” s.c. Danuta Jasik Sylwia Pawłowska, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 3_2019_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 3/2019/BROKER/PZP na organizację wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w dniach 03.11.2019 r. – 13.11.2019 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

Informacja z otwarcia Ofert w Postępowaniu nr 3/2019/BROKER/PBE z dnia 12 sierpnia 2019 r., na Organizację wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

Sprawa: Informacja z otwarcia ofert.                                    

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Gdańsk 12.08.2019 r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Stanów Zjednoczonych” Znak 3/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:
Czytaj więcej →

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 3/2019/BROKER/PZP Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 3/2019/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

  1. SIWZ_Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych (e),
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy  Opis Przedmiotu  Zamówienia Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy z Wykonawcą Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  6. Załącznik nr 3 do Umowy z wykonawcą – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonania Przedmiotu Umowy,
  7. Załącznik nr 4 do umowy z wykonawcą – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  8. Ogłoszenie BZP – Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2019/PP/ZK Z DNIA 29 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2019/PP/ZK Z DNIA 29 lipca 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr  8/2019/PP/ZK Z DNIA 29 lipca 2019 r. na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

8_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

8_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

8_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

8_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

8_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

8_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

8_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lipca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lipca 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 7/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lipca 2019 r. na usługę organizacji dwóch Wydarzeń DemoDay w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

7_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

7_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

7_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

7_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

7_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

7_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

7_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 4/2019/PP/ZK z dnia 15.02.2019

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 4/2019/PP/ZK z dnia 15.02.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 4/2019/PP/ZK dnia 15.02.2019 r., na świadczenie usług Doradcy merytorycznego w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 07.03.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Jan Wyrwiński z siedzibą w Gdańsku (80-217) ul. Kręta 4a.

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Strona 3 z 1612345...10...Ostatnia »