WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczący Zapytania ofertowego nr 1/2019/SBBRIDGE z dnia 23.09.2019 r.

 

Usługa (Przedmiot Zamówienia): dotycząca organizacji cateringu podczas Wydarzenia „Zielony obóz dla młodzieży w Gdańsku” w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

 

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanej oceny ofert w powyższym postępowaniu do realizacji zamówienia wskazano: Kreska Catering sp.zo.o. SP komandytowa”, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 56/113, uzyskała największą ilość punktów -100,00 punktów.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/SBBRIDGE Z DNIA 23 września 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/SBBRIDGE Z DNIA 23 września 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr  1/2019/SBBRIDGE Z DNIA 23 września 2019 r. na usługę cateringu podczas Wydarzenia Zielony obóz dla młodzieży w Gdańsku w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

1_2019_SB Bridge_Zapytanie ofertowe

1_2019_SB Bridge Załącznik 1 Formularz Oferty

1_2019_SB Bridge Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

1_2019_SB Bridge Załącznik 3 Wzór umowy

1_2019_SB Bridge Załącznik 4 Wykaz osób

 

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 4_2019_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Lizbony

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 4/2019/BROKER/PZP na organizację wyjazdu do Lizbony w dniach 03.11.2019 r. – 08.11.2019 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załącznik:

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej Oferty w ramach Postepowania nr 4_2019_BROKER_PZP na Organizację wyjazdu do Lizbony

Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 4/2019/BROKER/PZP z dnia 09/09/2019 r. dot. Organizacji wyjazdu do Lizbony

 

Sprawa: informacja z otwarcia ofert.                                                                                                                                                  Gdańsk 20.09.2019 r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Lizbony” Znak 4/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

1) Nestor Group Bartosz Berkowski
Cena ofertowa: 117.500,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 3*,położenie hotelu w odległości do 800 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 40 minut w jedną stronę.

2) Top Podróże sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
Cena ofertowa: 75.530,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

3) DMC Continental Sp. z o.o. Sp. K.
Cena ofertowa: 43.183,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

4) Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493 Warszawa,
Cena ofertowa: 74.725,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

5) Sun i More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin,
Cena ofertowa: 86.100,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 3*,położenie hotelu w odległości do 800 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 40 minut w jedną stronę,

6) Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
Cena ofertowa: 84.490,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

7) Magdalena Siśkiewicz New Challenge,
Cena ofertowa: 82 880,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 800 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 40 minut w jedną stronę.

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 90.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

 

Załącznik:

  1. Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 4/2019/BROKER/PZP z dnia 09/09/2019 r. dot. Organizacji wyjazdu do Lizbony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 4/2019/BROKER/PZP Organizacja wyjazdu do Lizbony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 4/2019/BROKER/PZP

Organizacja wyjazdu do Lizbony

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Lizbony

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

SIWZ_Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Lizbony  (e),
Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy z Wykonawcą  Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 3 do Umowy z wykonawcą – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonania Przedmiotu Umowy,
Załącznik nr 4 do umowy z wykonawcą – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Ogłoszenie BZP – Organizacja wyjazdu do Lizbony 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 8/2019/PP/ZK z dnia 29.07.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 8/2019/PP/ZK z dnia 29.07.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 8/2019/PP/ZK dnia 29.07.2019 r., na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 07.03.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: „Oregano” s.c. Danuta Jasik Sylwia Pawłowska, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 3_2019_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 3/2019/BROKER/PZP na organizację wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w dniach 03.11.2019 r. – 13.11.2019 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

Informacja z otwarcia Ofert w Postępowaniu nr 3/2019/BROKER/PBE z dnia 12 sierpnia 2019 r., na Organizację wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

Sprawa: Informacja z otwarcia ofert.                                    

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Gdańsk 12.08.2019 r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Stanów Zjednoczonych” Znak 3/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:
Czytaj więcej →

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 3/2019/BROKER/PZP Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 3/2019/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

  1. SIWZ_Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych (e),
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy  Opis Przedmiotu  Zamówienia Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy z Wykonawcą Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  6. Załącznik nr 3 do Umowy z wykonawcą – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonania Przedmiotu Umowy,
  7. Załącznik nr 4 do umowy z wykonawcą – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  8. Ogłoszenie BZP – Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2019/PP/ZK Z DNIA 29 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2019/PP/ZK Z DNIA 29 lipca 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr  8/2019/PP/ZK Z DNIA 29 lipca 2019 r. na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

8_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

8_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

8_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

8_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

8_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

8_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

8_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Strona 3 z 1712345...10...Ostatnia »