WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczący Zapytania ofertowego nr 1/2019/SBBRIDGE z dnia 23.09.2019 r.

 

Usługa (Przedmiot Zamówienia): dotycząca organizacji cateringu podczas Wydarzenia „Zielony obóz dla młodzieży w Gdańsku” w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

 

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanej oceny ofert w powyższym postępowaniu do realizacji zamówienia wskazano: Kreska Catering sp.zo.o. SP komandytowa”, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 56/113, uzyskała największą ilość punktów -100,00 punktów.