Oferty pracy / Ogłoszenia

All posts in Bez kategorii

INFORMACJA O WYNIKU negocjacji w trybie z wolnej ręki w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 3a/2017/BROKER/ZK z dnia 16 maja 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie z wolnej ręki w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 3a/2017/BROKER/ZK z dnia 16 maja 2017 r. na świadczenie usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w dniu 18.05.2017 r. w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w trakcie konferencji Infoshare w strefie Inkubatora Starter, które jest realizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w dniu 17.05.2017 r. zawarto umowę na świadczenie Usługi z następującym Wykonawcą: MMAWW Sp. z o.o., NIP 5842711721, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, p. Jacka Herolda.

INFORMACJA O WYNIKU negocjacji w trybie z wolnej ręki w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 2a/2017/BROKER/ZK z dnia 16 maja 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie z wolnej ręki w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 2a/2017/BROKER/ZK z dnia 16 maja 2017 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w dniu 18.05.2017 r. w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w trakcie konferencji Infoshare w strefie Inkubatora Starter, które jest realizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w dniu 17.05.2017 r. zawarto umowę na świadczenie Usługi z następującym Wykonawcą: Paulina Sygulska Tenner.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza MMAWW Sp. z o.o. reprezentowaną przez pana Jacka Herolda, Prezesa Zarządu, NIP 5842711721, do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3a/2017/BROKER /ZK Z DNIA 16 MAJA 2017 r.

na świadczenie usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w dniu 18.05.2017 r. w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w trakcie konferencji Infoshare w strefie Inkubatora Starter, które jest realizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się Zaproszenie do udziału w negocjacjach wraz z załącznikami.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w im. zamawiającego

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza p. Paulinę Sygulską Tenner do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2a/2017/BROKER /ZK Z DNIA 16 MAJA 2017 r.

na świadczenie usługi przeprowadzenia seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w dniu 18.05.2017 r. w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w trakcie konferencji „Infoshare” w strefie Inkubatora Starter, które jest realizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się Zaproszenie do udziału w negocjacjach wraz z załącznikami.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w im. zamawiającego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 3/2017/BROKER /ZK z dnia 8 maja 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 3/2017/BROKER /ZK z dnia 8 maja 2017 r. dotyczącym świadczenia usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” podczas konferencji InfoShare odbywającej się obiekcie AMBER EXPO w Gdańsku na ul. Żaglowej 11.
Zamawiający skierował zapytanie ofertowe nr 3/2017/BROKER /ZK z dnia 8 maja 2017 r. dotyczące świadczenia usługi cateringowej z zachowaniem zasady konkurencyjności. W dniu 12.05.2017 r. Zamawiający otrzymał od firmy MMAWW Sp. z o.o. informację o umowie pomiędzy MMAWW Sp. z o.o. a Międzynarodowymi Targami Gdańskimi SA, na mocy której MMAWW Sp. z o.o. jest jedynym operatorem cateringowym i gastronomicznym na terenie obiektu AMBER EXPO w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11.
W tym stanie rzeczy uznać należy , że:
1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
2) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości unieważnia zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze ciągłej przerwy kawowej oraz śniadania biznesowego zwanej dalej „usługą cateringową”, uczestnikom seminarium dedykowanemu kluczowym rynkom dla polskich startupów, organizowanemu przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.