Sprawa nr 2 _ wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Izraela

Sprawa nr 2: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Zamawiający na podst. art. 38 ust.4  ustawy Pzp (Dz.U. z 2017r. poz. 1579)  dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie opisu kryterium oceny ofert: Ujednolicona wersja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej.

 1. Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, gdzie 1% jest równy 1 punktowi:

1)  Ceny brutto – waga: 80%

Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa.

2)  Warunki hotelowe – łączna waga:  20 %

2.1  Hotel 3* i więcej: 18 pkt

1.2 Położenie hotelu w odległości do 15 km od  miejsca spotkań:  2 pkt

Odległość liczona wg wskazań licznika pojazdu

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

 

Załączniki:

Sprawa nr 2 : wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Ujednolicona wersja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

 

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) udziela odpowiedzi i modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

W punkcie 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia podają Państwo transfery jakie należy zapewnić dla grupie. Wspominają Państwo o transferze z Tel Avivu do Hajfy i z powrotem do Tel Avivu.

Uprzejmie proszę o informację, którego dnia chcieliby Państwo odbyć taki transfer? Czy miałby to być całodniowy wyjazd do miasta Hajfa (transfer poranny i wieczorny powrót)?

Odpowiedz:

Transfer jest planowany w dniu 06 września 2018 r., wyjazd z Tel Aviv do Hajfy ok. godz. 9.00 rano oraz powrót (wyjazd) z Hajfy do Tel Aviv ok. godz. 18.00. Jest to transfer obejmujący dowóz poranny Uczestników do Hajfy oraz odbiór Uczestników  z Hajfy i dowóz do Tel Aviv wieczorem (Ze strony Zamawiającego nie ma potrzeby aby zapewniony środek transportu był dostępny przez cały dzień).

Pytanie 2

W punkcie 6 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  wspominają Państwo o dostarczeniu Państwu w przeciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy wszystkie szczegółowe informacje. Pada tam sformułowanie o biletach transportu kolejowego. O jakie bilety chodzi, gdyż w żadnym innym miejscu opisu zamówienia nie ma informacji na temat biletów transportu kolejowego.

Odpowiedz:

Zamawiający modyfikuje zapis na następujący: Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży Harmonogram organizacji wyjazdu [Harmonogram] zawierający informacje o dokonanych rezerwacjach miejsca zakwaterowania Uczestników oraz zakupionych biletach transportu lotniczego dla Zamawiającego i Uczestników wyjazdu.

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

 

Załącznik:

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r. na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r.., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „DLD Tel Aviv Digital Conference” w ramach Misji gospodarczej do Izraela w dniach 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załącznik:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE_Nr 3_2018_do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca (e)
 4. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
 5. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca (e)
 6. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
 7. Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
 8. Załącznik nr 5 Harmonogram realizacji Usługi Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 1/2018/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Izraela

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 1/2018/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Izraela

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

 1.  SIWZ_Organizacja wyjazdu do  Izraela
 2. Załącznik Nr  1 do SIWZ_Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr  1 do SIWZ_Formularz ofertowy (e)
 4. Załącznik Nr  2 do SIWZ_SzOPZ
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór Umowy z Wykonawcą

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu Oferty złożonej przez Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie
Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 maja 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ogłoszonego Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK na realizację usługi polegającej na kompleksowej organizacji cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Daho.Am – The Pure Tech Conference”, w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Monachium (Niemcy) w dniach 24.07.2018 r. – 26.07.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
podlega unieważnieniu na podstawie postanowień Rozdziału IX. ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r. r. tj. Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający na podstawie postanowień Rozdziału IX ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK dokonał unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Załącznik:

skan informacji o unieważnieniu postępowania nr 2_2018_BROKER_ZK

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Daho.Am – The Pure Tech Conference” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Monachium (Niemcy) w dniach 24.07.2018 r. – 26.07.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_wydarzenie gospodarcze_Monachium

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_wydarzenie gospodarcze_Monachium

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_wydarzenie gospodarcze_Monachium (e)

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (e)

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 – Wykaz osób  upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Załącznik nr 5 Ramowy harmonogram 

 

 

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 8 maja 2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 8 maja 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 8 maja 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu
w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 16.05.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Joanna Skuza, Os. Poziomkowe 8i/4, 62-002 Suchy Las.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 08 maja 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 08 maja 2018 r. 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE_seminarium_24.05.2018 r;

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 3 Wzór Umowy z Wykonawcą_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_seminarium_24.05.2018 r

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie sprawozdania z badania. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów i Umową o badanie sprawozdania finansowego.

Oferty należy składać do: 24 listopada 2017 roku na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy GFP@gfp.com.pl.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 30 marca 2018 roku.

Poniżej zaproszenie do składania ofert, wzór oferty oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego.

 

Załącznik:

zaproszenie do badania 2017 wraz z załącznikami (e)

zaproszenie do badania 2017 wraz z załącznikami

 

Strona 10 z 16« Pierwsza...89101112...Ostatnia »