Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 1/2018/BROKER/PZP z dnia 26 lipca 2018 r., na organizację wyjazdu do Izraela w dniach 03 – 07.09.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości s. w Gdańsku niniejszym ogłasza informację z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 1/2018/BROKER/PZP z dnia 26 lipca 2018 r., na organizację wyjazdu do Izraela  w dniach 03 – 07.09.2018 r. dla 10 Uczestników w ramach projektu pt. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, (dalej jako: Projekt) w zakresie usług: zakupu  i doręczenia  biletów lotniczych na trasie Gdańsk – Tel Aviv oraz Tel Aviv – Gdańsk, rezerwacji zakwaterowania, zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zapewnienia transportu bezpośredniego z lotniska do Hotelu oraz  z Hotelu na lotnisko, przejazd transportem z Tel Aviv do Hajfy oraz z Hajfy do Tel Aviv, na rzecz Uczestników Projektu na rachunek Zamawiającego.

Czytaj więcej →

Sprawa nr 2 _ wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Izraela

Sprawa nr 2: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Zamawiający na podst. art. 38 ust.4  ustawy Pzp (Dz.U. z 2017r. poz. 1579)  dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie opisu kryterium oceny ofert: Ujednolicona wersja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej.

 1. Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, gdzie 1% jest równy 1 punktowi:

1)  Ceny brutto – waga: 80%

Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa.

2)  Warunki hotelowe – łączna waga:  20 %

2.1  Hotel 3* i więcej: 18 pkt

1.2 Położenie hotelu w odległości do 15 km od  miejsca spotkań:  2 pkt

Odległość liczona wg wskazań licznika pojazdu

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

 

Załączniki:

Sprawa nr 2 : wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Ujednolicona wersja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

 

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) udziela odpowiedzi i modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

W punkcie 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia podają Państwo transfery jakie należy zapewnić dla grupie. Wspominają Państwo o transferze z Tel Avivu do Hajfy i z powrotem do Tel Avivu.

Uprzejmie proszę o informację, którego dnia chcieliby Państwo odbyć taki transfer? Czy miałby to być całodniowy wyjazd do miasta Hajfa (transfer poranny i wieczorny powrót)?

Odpowiedz:

Transfer jest planowany w dniu 06 września 2018 r., wyjazd z Tel Aviv do Hajfy ok. godz. 9.00 rano oraz powrót (wyjazd) z Hajfy do Tel Aviv ok. godz. 18.00. Jest to transfer obejmujący dowóz poranny Uczestników do Hajfy oraz odbiór Uczestników  z Hajfy i dowóz do Tel Aviv wieczorem (Ze strony Zamawiającego nie ma potrzeby aby zapewniony środek transportu był dostępny przez cały dzień).

Pytanie 2

W punkcie 6 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  wspominają Państwo o dostarczeniu Państwu w przeciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy wszystkie szczegółowe informacje. Pada tam sformułowanie o biletach transportu kolejowego. O jakie bilety chodzi, gdyż w żadnym innym miejscu opisu zamówienia nie ma informacji na temat biletów transportu kolejowego.

Odpowiedz:

Zamawiający modyfikuje zapis na następujący: Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży Harmonogram organizacji wyjazdu [Harmonogram] zawierający informacje o dokonanych rezerwacjach miejsca zakwaterowania Uczestników oraz zakupionych biletach transportu lotniczego dla Zamawiającego i Uczestników wyjazdu.

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

 

Załącznik:

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r. na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r.., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „DLD Tel Aviv Digital Conference” w ramach Misji gospodarczej do Izraela w dniach 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załącznik:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE_Nr 3_2018_do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca (e)
 4. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
 5. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca (e)
 6. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
 7. Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
 8. Załącznik nr 5 Harmonogram realizacji Usługi Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 1/2018/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Izraela

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 1/2018/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Izraela

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

 1.  SIWZ_Organizacja wyjazdu do  Izraela
 2. Załącznik Nr  1 do SIWZ_Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr  1 do SIWZ_Formularz ofertowy (e)
 4. Załącznik Nr  2 do SIWZ_SzOPZ
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór Umowy z Wykonawcą

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu Oferty złożonej przez Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie
Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 maja 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ogłoszonego Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK na realizację usługi polegającej na kompleksowej organizacji cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Daho.Am – The Pure Tech Conference”, w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Monachium (Niemcy) w dniach 24.07.2018 r. – 26.07.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
podlega unieważnieniu na podstawie postanowień Rozdziału IX. ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r. r. tj. Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający na podstawie postanowień Rozdziału IX ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK dokonał unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Załącznik:

skan informacji o unieważnieniu postępowania nr 2_2018_BROKER_ZK

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Daho.Am – The Pure Tech Conference” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Monachium (Niemcy) w dniach 24.07.2018 r. – 26.07.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_wydarzenie gospodarcze_Monachium

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_wydarzenie gospodarcze_Monachium

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_wydarzenie gospodarcze_Monachium (e)

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (e)

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 – Wykaz osób  upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Załącznik nr 5 Ramowy harmonogram 

 

 

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 8 maja 2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 8 maja 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 8 maja 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu
w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 16.05.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Joanna Skuza, Os. Poziomkowe 8i/4, 62-002 Suchy Las.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 08 maja 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 08 maja 2018 r. 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE_seminarium_24.05.2018 r;

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 3 Wzór Umowy z Wykonawcą_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_seminarium_24.05.2018 r

Strona 11 z 17« Pierwsza...910111213...Ostatnia »