Sprawa nr 2 _ wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Izraela

Sprawa nr 2: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Zamawiający na podst. art. 38 ust.4  ustawy Pzp (Dz.U. z 2017r. poz. 1579)  dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie opisu kryterium oceny ofert: Ujednolicona wersja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej.

  1. Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, gdzie 1% jest równy 1 punktowi:

1)  Ceny brutto – waga: 80%

Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa.

2)  Warunki hotelowe – łączna waga:  20 %

2.1  Hotel 3* i więcej: 18 pkt

1.2 Położenie hotelu w odległości do 15 km od  miejsca spotkań:  2 pkt

Odległość liczona wg wskazań licznika pojazdu

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

 

Załączniki:

Sprawa nr 2 : wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Ujednolicona wersja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.