Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu Oferty złożonej przez Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie
Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 maja 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ogłoszonego Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK na realizację usługi polegającej na kompleksowej organizacji cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Daho.Am – The Pure Tech Conference”, w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Monachium (Niemcy) w dniach 24.07.2018 r. – 26.07.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
podlega unieważnieniu na podstawie postanowień Rozdziału IX. ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r. r. tj. Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający na podstawie postanowień Rozdziału IX ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK dokonał unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Załącznik:

skan informacji o unieważnieniu postępowania nr 2_2018_BROKER_ZK