Zapytanie ofertowe nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 31 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 31 lipca 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego na manualnego testera oprogramowania kończącego się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu ISTQB Foundation dla uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz organizacja usługi cateringu podczas kursu zawodowego.

PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy _PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy _PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 4 – Wykaz osób upowaznionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

REGULAMIN UCZESTNICTWA w kursie zawodowym na manualnego testera oprogramowania dla Uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza REGULAMIN UCZESTNICTWA w kursie zawodowym na manualnego testera oprogramowania dla Uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz załączonej dokumentacji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować do osoby kontaktowej ze strony Organizatora wskazanej w treści Regulaminu.

Organizator

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.

Regulamin Uczestnictwa w Kursie zawodowym na manualnego testera oprogramowania – Pozytywne Biuro Karier
Regulamin PBK – Załącznik nr 1 – Umowa o świadczeniu usługi szkoleniowej
Regulamin PBK – Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji Wsparcia objętego Regulaminem
Regulamin PBK – Załącznik nr 3 – Kwestionariusz
Regulamin PBK – Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Regulamin PBK – Załącznik nr 5 – Deklaracja NEET

INFORMACJA O WYNIKU negocjacji w trybie z wolnej ręki w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 3a/2017/BROKER/ZK z dnia 16 maja 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie z wolnej ręki w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 3a/2017/BROKER/ZK z dnia 16 maja 2017 r. na świadczenie usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w dniu 18.05.2017 r. w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w trakcie konferencji Infoshare w strefie Inkubatora Starter, które jest realizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w dniu 17.05.2017 r. zawarto umowę na świadczenie Usługi z następującym Wykonawcą: MMAWW Sp. z o.o., NIP 5842711721, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, p. Jacka Herolda.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości unieważnia zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze ciągłej przerwy kawowej oraz śniadania biznesowego zwanej dalej „usługą cateringową”, uczestnikom seminarium dedykowanemu kluczowym rynkom dla polskich startupów, organizowanemu przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2016.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016, poz. 1000).

Oferty należy składać do: 28 września 2016 roku na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy GFP@gfp.com.pl.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku.

Poniżej specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór oferty oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego 2016
SIWZ Badanie sprawozdania finansowego 2016

Strona 12 z 13« Pierwsza...910111213