Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 12/2017/POW ER-PBK/ZK z dnia 04 października 2017 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 12/2017/POW ER-PBK/ZK z dnia 04 października 2017 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 12/2017/POWER-PZB/ZK z dnia 04 października 2017 r. w trybie zasady konkurencyjności, na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego na Programistę Junior Front-End Developer kończącego się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu Junior Front-End Developer dla uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2.  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz organizacja usługi cateringu podczas kursu zawodowego.

Za najkorzystniejszą uznano Ofertę złożoną przez Akademia Kodu Michał Makaruk

Uzasadnienie wyboru: W kryterium „Cena” Oferta otrzymała 95% (95 punktów), w kryterium „Termin płatności faktury”  – 5% (5 pkt.), łącznie Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów,  tj. 100 punktów.