Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 3/2017/BROKER/PZP z dnia 27 października 2017 r. na organizację wyjazdu do Berlina

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 3/2017/BROKER/PZP z dnia 27 października 2017 r. na „Organizację wyjazdu do Berlina” w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

 

Załącznik:

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 3_2017_BROKER_PZP – organizacja wyjazdu do Berlina