SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 3/2017/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Berlina

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 3/2017/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro

Organizacja wyjazdu do Berlina

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

SIWZ_organizacja wyjazdu do Berlina

Zal 1 do SIWZ_Formularz ofertowy (e)

Zal 1 do SIWZ_Formularz ofertowy

Zal 2 do SIWZ_SzOPZ

Zal 3 do SIWZ_Wzór umowy