Zapytanie ofertowe nr 13/2017/BROKER/ZK z dnia 25 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/2017/BROKER/ZK z dnia 25 października 2017 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Polish Tech Night” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 05 – 08.12.2017 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Załącznik nr 5 – Harmonogram