Oferty pracy / Ogłoszenia

All posts in Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 2/2018/BROKER/PZP z dnia 18 października 2018 r., na organizację wyjazdu do Berlina


Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Sprawa: informacja z otwarcia ofert. Gdańsk 30.10.2018r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Berlina” Znak 2/2018/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

1) Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K.Lewandowska 01-493 Warszawa ul. Czerwonych Maków 10/37
Cena ofertowa: 15.316,00zł brutto
Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra

2) DMC Continental Sp. z o.o. Sp. K. 40-010 Katowice ul. Warszawska 36
Cena ofertowa: 13.272,00zł brutto
Warunki hotelowe: 3* oraz odległość pow. 300m od stacji metra

3) Sun i More Sp. z o.o. 71-037 Szczecin ul. Ogrodowa 25
Cena ofertowa: 22.925, 00zł brutto
Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 22.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

otwarcie ofert
Strona 1 z 41234