Zapytanie ofertowe nr 10/2017/BROKER/ZK z dnia 25 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 10/2017/BROKER/ZK z dnia 25 września 2017 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „The 2017 Congress of Polish Entrepreneurs in the UK”  w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Londynie (Wielka Brytania) w dniach 08.11.2017 r. – 11.11.2017 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

Załącznik nr 5 – Harmonogram