Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2020/BROKER/ZK z dnia 24.07.2020 r.

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2020/BROKER/ZK
z dnia 24.07.2020 r. 

 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 2/2020/BROKER/ZK
z dnia 24.07.2020 r. — na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy z województwa pomorskiego
w wariancie tematycznym: ,,USA & China Gate”, w terminie 04.09.2020 — 17.10.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
, w dniu 17.08.2020 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Eurofinance Training Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 5, 00-375 Warszawa.

 

Załącznik:

 1. Pismo dot. informacji o wyniku postępowania nr 2.BROKER.2020.ZK z dnia 24.07.2020 – ogólna informacja na stronę

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/BROKER/ZK organizacja i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy z województwa pomorskiego w wariancie tematycznym: „USA & China Gate” – formuła online

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/BROKER/ZK Z DNIA 24.07.2020

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy z województwa pomorskiego w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie w terminie 04.09.2020 – 17.10.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik:

ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Seminaria_USA and China,
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) (e),
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie),
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawca,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2020/SBBRIDGE z dnia 23.04.2020 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2020/SBBRIDGE z dnia 23.04.2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2020/SBBRIDGE dnia 23.04.2020 r.,

dotyczącego przygotowania 5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu realizowanego w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne w dniu 19.05.2020 r., jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: 

PROXYMEDIA FILMS M.GRZELAK, P.SZAMOCKI SP.J.

Informacja o wyborze oferenta

Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 2/2020/SBBRIDGE

 „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” Program Interreg Południowy Bałtyk, Oś priorytetowa 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne

 

Sprawa: informacja z otwarcia ofert

      Gdańsk 05.05.2020 r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym przygotowania  5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu nr 2/2020/SBBRIDGE Z DNIA 23 kwietnia 2020 r. wpłynęły następujące oferty:

 

Nazwa Kwota brutto [zł]
1 RODUQ Rafał Stefaniszyn 30 000,00 zł
2 FlashStudio Monika Paruszewska-Achtel 45 000,00 zł
3 C3PO Sp. z o.o. 16 000,00 zł
4 VCV Systems Sp. z o.o. 25 200,00 zł
5 GS Animation Sp. z o.o. Grupa Smacznego S.k. 108 783,39 zł
6 Kubicki & Czyżewski Media Group Sp. z o.o. 36 777,00 zł
7 SOFTHAR Janusz Karaś 16 798,11 zł
8 PROXYMEDIA FILMS M.GRZELAK, P.SZAMOCKI SP.J. 29 950,00 zł
9 Lukinofilm Łukasz Jankowski 51 045,00 zł
10 Paweł Gładoch – Studio Graficzne 19 895,00 zł
11 APLAN MEDIA SP. Z O.O. 21 525,00 zł
12 PARAMONT Maciej Wałachowski 73 800,00 zł
13 „Esy-floresy Urszula Morga-Mikołajczyk 40 590,00 zł
14 XO Media Sp. z o.o. 30 500,00 zł
15 MFILM Waldemar Michalski 17 835,00 zł
16 ZPR MEDIA S.A. 77 304,00 zł
17 EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 47 476,77 zł

 

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 45 800 zł netto.

Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 2/2020/SBBRIDGE

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania Ofertowego nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
Zapytania Ofertowego nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) informuje,
iż postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ogłoszonego Zapytania Ofertowego
nr 1/2020/SBBRIDGE z dnia 15 kwietnia 2020 r., dot. przygotowania zawartości merytorycznej do materiałów edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na e-platformie mieszczącej się na stronie www.sbbridge.eu w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne Funduszu Rozwoju Regionalnego
podlega unieważnieniu na podstawie postanowień Rozdziału IX. ust. 11 pkt 1) Zapytania Ofertowego nr 1/2020/SBBRIDGE/ZK z dnia 15 kwietnia 2020 r. tj.         nie złożono, co najmniej dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2) i 3) ustępu 11, lub złożono jedną Ofertę , a Zamawiający nie otrzymał oferty pochodzącej z innego źródła aniżeli niniejsze postępowanie, nie złożono żadnej Oferty.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/SBBRIDGE Z DNIA 23 kwietnia 2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania  5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu, w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2_2020 SB Bridge wykonanie 5 animacji

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.doc)

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.pdf)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.doc)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.pdf)

Załącznik nr 3 Wzór umowy (.pdf)

Załącznik nr 4 Wykaz osób (.pdf)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dotyczącej przygotowania zawartości merytorycznej do materiałów edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na e-platformie mieszczącej się na stronie www.sbbridge.eu, w ramach Projektu „Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_2020 SB Bridge materiały edukacyjne

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.doc)

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.pdf)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.doc)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.pdf)

Załącznik nr 3 Wzór umowy (.pdf)

Załącznik nr 4 Wykaz osób (.pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/BROKER/ZK Z DNIA 14 lutego 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/BROKER/ZK Z DNIA 14.02.2020

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych podczas ośmiu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 05.03.2020 – 24.04.2020 r., realizowanych w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załącznik:

ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Catering_USA and China,
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) (e),
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie),
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawca,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/BROKER/ZK z dnia 05.12.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 1/2019/BROKER/ZK z dnia 05.12.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/BROKER/ZK dnia 05.12.2019 r., na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 05.03.2020 – 24.04.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 10.01.2020 r., jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Eurofinance Training Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 5, 00-375 Warszawa.

Oferta pracy na stanowisku: Specjalista ds. PR

STARTER Inkubator Przedsiębiorczości poszukuje do swojej siedziby w Gdańsku osoby na stanowisko: Specjalista/tka ds. PR

Zadania na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działań wizerunkowych w Polsce i zagranicą
 • Tworzenie i redagowane materiałów informacyjnych, prasowych, wywiadów
 • Prowadzenie strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych (m.in. FB, LinkedIn i Twitter)
 • Budowanie relacji z mediami regionalnymi, ogólnopolskimi i branżowymi
 • Współpraca z innymi działami

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: Dziennikarstwo, PR, Marketing, Ekonomia
 • Lekkie pióro i doświadczenie w tworzeniu informacji prasowych i artykułów promocyjnych oraz przeprowadzaniu wywiadów
 • Doskonała znajomość języka polskiego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Samodzielność, kreatywność, elastyczność i dyspozycyjność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność, chęć do pracy i umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Dążenie do podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę w zgranym zespole, opartą na dobrej atmosferze
 • Udział w międzynarodowych projektach
 • Niezbędne narzędzia pracy

CV z dopiskiem „Dział Marketingu” prosimy wysyłać na adres praca@inkubatorstarter.pl. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/tkami. Nadesłanych ofert nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z przepisami.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 1. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000234045, moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko Specjalisty/tki ds. PR w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej na poczet przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

 1. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000234045, moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na stanowiska pracy w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Klauzula informacyjna

Strona 1 z 1612345...10...Ostatnia »