ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/BROKER/ZK Z DNIA 20.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/BROKER/ZK Z DNIA 20.11.2020

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na

organizację i przeprowadzenie 2 seminariów informacyjnych w formule online dotyczących podejmowania działań eksportowych przez MŚP, w podziale na dwie części: (1) seminarium informacyjne w formule online w terminie 04.01.2021 – 28.02.2021 r., (2) seminarium informacyjne w formule online w terminie 01.03.2021r – 30.04.2021r.; realizowanych w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Broker Eksportowy 3/2020/BROKER/ZK
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) (e),
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie),
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawca,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego