Oferta pracy na stanowisku Specjalisty/tki ds. Edukacji Przedsiębiorczej

Szukasz pracy przy ciekawych projektach, chcesz mieć wpływ na lokalną społeczność i współpracować na styku organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, samorządu i biznesu?

Dołącz do zespołu edukacji przedsiębiorczej Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter!

Zadania na stanowisku pracy:

 • koordynacja i rozwój projektów edukacyjnych
 • zarządzanie harmonogramem
 • prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji (m.in. umowy, regulaminy)
 • koordynowanie budżetu i wydatków
 • monitorowanie, sprawozdawczość i rozliczanie projektów
 • budowanie i rozwój partnerstw wokół projektów
 • reprezentacja organizacji na zewnątrz

Wymagania:

 • łatwość w nawiązywaniu relacji, budowaniu i utrzymywaniu sieci kontaktów
 • doświadczenie w realizacji projektów (jako specjalista/ tka, project manager lub członek/członkini zespołu)
 • znajomość środowiska edukacyjnego
 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań i rozmów biznesowych, jak również w negocjowaniu warunków współpracy z partnerami z różnych grup: samorządów, biznesu, administracji
 • umiejętność pracy zespołowej
 • dobra organizacja własnej pracy
 • gotowość do uczenia się i rozwoju
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • mile widziane doświadczenie we współpracy prowadzenia projektów z samorządem

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę w dobrej atmosferze i w zgranym zespole
 • możliwość rozwoju różnorodnych kompetencji
 • niezbędne narzędzia pracy

CV z dopiskiem „zespół edukacji przedsiębiorczej” prosimy wysyłać na adres praca@inkubatorstarter.pl. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatkami/ tami. Nadesłanych ofert nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z przepisami.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 1. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000234045, moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko Specjalisty/tki ds. Edukacji Przedsiębiorczej w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej na poczet przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

 1. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000234045, moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na stanowiska pracy w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Klauzula informacyjna

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 9/2019/PP/ZK z dnia 19.11.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 9/2019/PP/ZK z dnia 19.11.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 9/2019/PP/ZK dnia 19.11.2019 r., na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 9.12.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: „Oregano” s.c. Danuta Jasik Sylwia Pawłowska, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/BROKER/ZK organizacja i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/BROKER/ZK Z DNIA 05.12.2019

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 05.03.2020 – 24.04.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik:

ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Seminaria_USA and China,
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) (e),
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie),
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawca,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zapytania ofertowego nr 9/2019/ZP/ZK Z DNIA 19.11.2019 r.

Gdańsk, 25.11.2019r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

do Zapytania ofertowego nr 9/2019/ZP/ZK Z DNIA 19.11.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 9/2019/PP/ZK Z DNIA 19.11.2019 r.   na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

Załączniki

 1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 9/2019/PP/ZK  Z DNIA 19.11.2019 r.,

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2019/PP/ZK Z DNIA 19 listopada 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2019/PP/ZK Z DNIA 19 listopada 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr  9/2019/PP/ZK Z DNIA 19 listopada 2019 r. na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

9_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

9_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

9_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

9_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

9_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

9_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

9_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.

Badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za 2019 r.

Rada Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019, sporządzenie sprawozdania z badania oraz sporządzenie dodatkowej informacji w formie analizy finansowej zawierającej porównanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz wyliczonych na ich podstawie wskaźników za trzy kolejne lata wraz z wnioskami podsumowującymi. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn.zm.) oraz Umową o badanie sprawozdania finansowego.

Oferty należy składać do: 17 października 2019 roku do godz. 10.00 na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy a.mikowska-pytel@gfp.com.pl.

Czytaj więcej →

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczący Zapytania ofertowego nr 1/2019/SBBRIDGE z dnia 23.09.2019 r.

 

Usługa (Przedmiot Zamówienia): dotycząca organizacji cateringu podczas Wydarzenia „Zielony obóz dla młodzieży w Gdańsku” w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

 

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanej oceny ofert w powyższym postępowaniu do realizacji zamówienia wskazano: Kreska Catering sp.zo.o. SP komandytowa”, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 56/113, uzyskała największą ilość punktów -100,00 punktów.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/SBBRIDGE Z DNIA 23 września 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/SBBRIDGE Z DNIA 23 września 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr  1/2019/SBBRIDGE Z DNIA 23 września 2019 r. na usługę cateringu podczas Wydarzenia Zielony obóz dla młodzieży w Gdańsku w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

1_2019_SB Bridge_Zapytanie ofertowe

1_2019_SB Bridge Załącznik 1 Formularz Oferty

1_2019_SB Bridge Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

1_2019_SB Bridge Załącznik 3 Wzór umowy

1_2019_SB Bridge Załącznik 4 Wykaz osób

 

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 4_2019_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Lizbony

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 4/2019/BROKER/PZP na organizację wyjazdu do Lizbony w dniach 03.11.2019 r. – 08.11.2019 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załącznik:

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej Oferty w ramach Postepowania nr 4_2019_BROKER_PZP na Organizację wyjazdu do Lizbony

Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 4/2019/BROKER/PZP z dnia 09/09/2019 r. dot. Organizacji wyjazdu do Lizbony

 

Sprawa: informacja z otwarcia ofert.                                                                                                                                                  Gdańsk 20.09.2019 r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Lizbony” Znak 4/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

1) Nestor Group Bartosz Berkowski
Cena ofertowa: 117.500,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 3*,położenie hotelu w odległości do 800 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 40 minut w jedną stronę.

2) Top Podróże sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
Cena ofertowa: 75.530,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

3) DMC Continental Sp. z o.o. Sp. K.
Cena ofertowa: 43.183,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

4) Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493 Warszawa,
Cena ofertowa: 74.725,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

5) Sun i More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin,
Cena ofertowa: 86.100,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 3*,położenie hotelu w odległości do 800 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 40 minut w jedną stronę,

6) Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
Cena ofertowa: 84.490,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

7) Magdalena Siśkiewicz New Challenge,
Cena ofertowa: 82 880,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 800 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 40 minut w jedną stronę.

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 90.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

 

Załącznik:

 1. Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 4/2019/BROKER/PZP z dnia 09/09/2019 r. dot. Organizacji wyjazdu do Lizbony
Strona 2 z 1612345...10...Ostatnia »