ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lipca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lipca 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 7/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lipca 2019 r. na usługę organizacji dwóch Wydarzeń DemoDay w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

7_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

7_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

7_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

7_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

7_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

7_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

7_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 4/2019/PP/ZK z dnia 15.02.2019

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 4/2019/PP/ZK z dnia 15.02.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 4/2019/PP/ZK dnia 15.02.2019 r., na świadczenie usług Doradcy merytorycznego w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 07.03.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Jan Wyrwiński z siedzibą w Gdańsku (80-217) ul. Kręta 4a.

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 1/2019/POLAND PRIZE/PZP – usługi mentoringu

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 1/2019/POLAND PRIZE/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Usługi mentoringu

w ramach projektu

„Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach Programu Operacyjnego Integralny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II : Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaż nowych instrumentów inno_lab Pilotaż „Poland Prize”.

Specyfikacja Istotnych Warunków oraz Ogłoszenie do pobrania poniżej:

SIWZ_usługi mentoringu.doc

SIWZ_usługi mentoringu.pdf

Ogłoszenie nr 542341-N-2019 z dnia 2019-04-27

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 2_2019_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Krakowa

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 2/2019/BROKER/PZP na organizację wyjazdu do Krakowa w dniach 20.05.2019 r. – 22.05.2019 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 6/2019/PP/ZK z dnia 08.04.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 6/2019/PP/ZK z dnia 08.04.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 6/2019/PP/ZK dnia 08.04.2019 r., na Usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 23.04.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: „Oregano” s.c. z siedzibą w Gdańsku, 80-308, ul. Grunwaldzka 472.

Informacja o wyniku postępowania.pdf

Informacja z otwarcia Ofert w Postępowaniu nr 2/2019/BROKER/PBE z dnia 09 kwietnia 2019 r., na Organizację wyjazdu do Krakowa

 

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

 

 

Sprawa: informacja z otwarcia ofert.                                                     

 

 

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Krakowa” Znak 2/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

 1. Furnel Travel International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa

Cena ofertowa: 20.800,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 4*, odległość do 3 km od miejsca konferencji pn. „Impact CEE”, dojazd nie dłużej niż 15 minut w jedną stronę,

2. Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena ofertowa: 23 350,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 3 km od miejsca konferencji pn. „Impact CEE”, dojazd nie dłużej niż 15 minut w jedną stronę,

 

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 26.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

 

 

Załączniki:

Informacja z otwarcia Ofert w ramach postępowania nr 2_2019_BROKER_PBE na organizację wyjazdu do Krakowa

informacja dot. wyboru najkorzystniejszej Oferty w ramach Postępowania nr 1_2019_BROKER_PBE na Organizację wyjazdu do Monachium

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Monachium” znak 1/2019/BROKER/PZP do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę firmy: Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K.Lewandowska 01-493 Warszawa ul. Czerwonych Maków 10/37,

Cena ofertowa: 29 700,00 zł brutto ( 60,00 pkt ),

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłuższy  niż 25 minut w jedna stronę, (40 pkt ).

Łącznie pkt 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów, spełnia wymogi SIWZ oraz ustawy Pzp.

Pozostałe oferty:

  • Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

Cena ofertowa:  33 210,00 zł brutto (53,66 pkt)

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę, (40 pkt)

Łącznie pkt 93,66 pkt

  • Top Podróże sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Cena ofertowa: 35.896,98 zł brutto (49,64 pkt)

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę, (40 pkt)

Łącznie pkt 89,64 pkt

  • Sun i More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena ofertowa: 43 800,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę, (40 pkt)

Łącznie pkt 80,68 pkt

Informacja z otwarcia Ofert w Postępowaniu nr 1/2019/BROKER/PBE z dnia 05 kwietnia 2019 r., na Organizację wyjazdu do Monachium

Sprawa: Informacja z otwarcia ofert.                                    

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Monachium” Znak 1/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

 1. Top Podróże sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Cena ofertowa: 35.896,98 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

2. Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

Cena ofertowa:  33 210,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

3.  Sun i More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena ofertowa: 43 800,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

4. Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493 Warszawa,

Cena ofertowa: 29 700,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę

 

Załącznik:

Informacja z otwarcia Ofert w Postępowaniu nr 1/2019/BROKER/PBE z dnia 05 kwietnia 2019 r., na Organizację wyjazdu do Monachium

 

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 42.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

 

 

Strona 4 z 17« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »