SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 1/2019/POLAND PRIZE/PZP – usługi mentoringu

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 1/2019/POLAND PRIZE/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Usługi mentoringu

w ramach projektu

„Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach Programu Operacyjnego Integralny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II : Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaż nowych instrumentów inno_lab Pilotaż „Poland Prize”.

Specyfikacja Istotnych Warunków oraz Ogłoszenie do pobrania poniżej:

SIWZ_usługi mentoringu.doc

SIWZ_usługi mentoringu.pdf

Ogłoszenie nr 542341-N-2019 z dnia 2019-04-27