Informacja z otwarcia Ofert w Postępowaniu nr 1/2019/BROKER/PBE z dnia 05 kwietnia 2019 r., na Organizację wyjazdu do Monachium

Sprawa: Informacja z otwarcia ofert.                                    

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Monachium” Znak 1/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

 1. Top Podróże sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Cena ofertowa: 35.896,98 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

2. Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

Cena ofertowa:  33 210,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

3.  Sun i More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena ofertowa: 43 800,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

4. Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493 Warszawa,

Cena ofertowa: 29 700,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę

 

Załącznik:

Informacja z otwarcia Ofert w Postępowaniu nr 1/2019/BROKER/PBE z dnia 05 kwietnia 2019 r., na Organizację wyjazdu do Monachium

 

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 42.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10