ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018/PP/ZK Z DNIA 21 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2018/PP/ZK Z DNIA 21 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2018/PP/ZK Z DNIA 21 listopada 2018 r.  na świadczenie Usług Koordynatora Scoutingu w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” na zasadach Umowy Zlecenia w okresie od 30.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

5_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

5_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

5_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

5_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług

5_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług.pdf

5_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

5_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

5_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

5_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2018/PP/ZK dnia 08.11.2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2018/PP/ZK dnia 08.11.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2018/PP/ZK dnia 08.11.2018 r., na obsługę księgową w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”. w dniu 16.11.2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SKAN DOKUMENTU

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018/PP/ZK Z DNIA 15 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/2018/PP/ZK Z DNIA 15 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/2018/PP/ZK Z DNIA 15 listopada 2018 r.  na świadczenie Usług Scouta w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” na zasadach Umowy Zlecenia w okresie od 26.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

4_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

4_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

4_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

4_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług

4_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług.pdf

4_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

4_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

4_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

4_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 3/2018/BROKER/PZP z dnia 04 listopada 2018 r., na organizację wyjazdu do Helsinek

Sprawa: Informacja z otwarcia ofert.                                    

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

 

Zamawiający informuje, że kwota, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia nr 3/2018/BROKER/PZP wynosi 65 000,00 zł brutto.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Helsinek” Znak 3/2018/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena ofertowa Inne istotne warunki Oferty
1 DMC CONTINENTAL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Warszawska 36,

40-010 Katowice

74 144,00 zł brutto

 

– Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 10 km od miejsca konferencji

 

2 Magdalena Siśkiewicz New Challenge Ul. Rydlówka 5/107,

30-363 Kraków

78 295,00 zł brutto

 

– Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

3. ATTIS S.C., Małgorzata Błachno-Wyrwicka, Katarzyna Lewandowska ul. Czerwonych Maków 10/37

01-493 Warszawa

63 840,00 zł brutto – Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

4 Sun & More Sp. z. o.o. ul. Ogrodowa 25  71-037 Szczecin 95 900,00 zł brutto – Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

5 Cristal Travelnet Sp. z o.o  

Ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

62 510,00 zł brutto – Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

6 ATA Sp. z o.o. Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk 61 954,64 zł brutto

 

– Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

 

Załącznik:

Informacja z otwarcia Ofert w ramach postępowania nr 3/2018/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Helsinek

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018/PP/ZK Z DNIA 13 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3/2018/PP/ZK Z DNIA 13 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3/2018/PP/ZK Z DNIA 13 listopada 2018 r.  na  kompleksową organizację wydarzenia biznesowego dedykowanego projektowi Poland Prize  w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, realizowanego w związku z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

3_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

3_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

3_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

3_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

3_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

3_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

3_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Sprawa 2_ modyfikacja SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Helsinek

Sprawa: wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Helsinek”.

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust.  2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający modyfikuje zapis ust. 1 lit. c) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia na następujący:

 

  1. Transport lotniczy

„Ust. 1 lit. c) koszt biletów lotniczych dla każdego Uczestnika będzie obejmował koszt jednej sztuki bagażu podręcznego i koszt jednej sztuki bagażu rejestrowanego do odprawy w wadze maksymalnie do 23 kg”

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/PP/ZK z dnia 8 listopada 2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/2018/PP/ZK Z DNIA 8 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/2018/PP/ZK Z DNIA 8 listopada 2018 r.  na  Obsługę księgową w zakresie wsparcia i  doradztwa  dla 18 Zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, realizowanego w związku z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

2_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

2_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

2_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

2_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

2_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

2_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

2_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Wydłużenie terminu składania ofert w ramach postępowania nr 3_2018_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Helsinek

Komunikat

 

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r., dniem wolnym od pracy, Zamawiający informuje, że termin na składanie Ofert w ramach Postępowania znak 3/2018/BROKER/PZP  na Organizację wyjazdu do Helsinek zostaje wydłużony do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 10.15 w pok. 1.17.5 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk,

 

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Sprawa_ modyfikacja i wyjaśnienie SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Helsinek

Sprawa: wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Helsinek”.

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust.  2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje wyjaśnień w związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów SIWZ oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej →

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 2_2018_BROKER_PZP – organizacja wyjazdu do Berlina

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Berlina” znak 2/2018/BROKER/PZP do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę firmy: Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K.Lewandowska 01-493 Warszawa ul. Czerwonych Maków 10/37

Cena ofertowa: 15.316,00zł brutto ( 51,99pkt )

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra (40 pkt )

Łącznie pkt 91,99 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów, spełnia wymogi SIWZ oraz ustawy Pzp.

 

Pozostałe oferty:

  • DMC Continental Sp. z o.o. Sp. K. 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Cena ofertowa: 13.272,00zł brutto (60 pkt)

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość pow. 300m od stacji metra (30 pkt )

Łącznie pkt 90 pkt

 

  • Sun i More Sp. z o.o. 71-037 Szczecin ul. Ogrodowa 25

Cena ofertowa: 22.925, 00zł brutto (34,74 pkt)

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra (40 pkt )

Łącznie pkt 74,74 pkt

 

Strona 5 z 14« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »