Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2019/PP/ZK z dnia 15.01.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2019/PP/ZK z dnia 15.01.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2019/PP/ZK dnia 15.01.2019 r., na Usługę Scouta w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r do 30.06.2019r w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 31.01.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Anna Kondratiuk zamieszkała w Elspeth Road, SW111 DS.

Wybór najkorzystniejszej oferty