SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 1/2019/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Monachium

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 1/2019/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Monachium

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej

  1. SIWZ_Organizacja wyjazdu do Monachium,
  2. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2 do SIWZ_SzOPZ,
  4. Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór Umowy z Wykonawcą,
  5. Ogłoszenie na organizację wyjazdu do Monachium