Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu Oferty złożonej przez Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie
Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 maja 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ogłoszonego Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK na realizację usługi polegającej na kompleksowej organizacji cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Daho.Am – The Pure Tech Conference”, w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Monachium (Niemcy) w dniach 24.07.2018 r. – 26.07.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
podlega unieważnieniu na podstawie postanowień Rozdziału IX. ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r. r. tj. Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający na podstawie postanowień Rozdziału IX ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 2/2018/BROKER/ZK dokonał unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Załącznik:

skan informacji o unieważnieniu postępowania nr 2_2018_BROKER_ZK

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Daho.Am – The Pure Tech Conference” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Monachium (Niemcy) w dniach 24.07.2018 r. – 26.07.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_wydarzenie gospodarcze_Monachium

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_wydarzenie gospodarcze_Monachium

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_wydarzenie gospodarcze_Monachium (e)

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (e)

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 – Wykaz osób  upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Załącznik nr 5 Ramowy harmonogram 

 

 

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 8 maja 2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 8 maja 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 8 maja 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu
w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 16.05.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Joanna Skuza, Os. Poziomkowe 8i/4, 62-002 Suchy Las.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 08 maja 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 08 maja 2018 r. 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE_seminarium_24.05.2018 r;

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 3 Wzór Umowy z Wykonawcą_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_seminarium_24.05.2018 r

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie sprawozdania z badania. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów i Umową o badanie sprawozdania finansowego.

Oferty należy składać do: 24 listopada 2017 roku na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy GFP@gfp.com.pl.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 30 marca 2018 roku.

Poniżej zaproszenie do składania ofert, wzór oferty oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego.

 

Załącznik:

zaproszenie do badania 2017 wraz z załącznikami (e)

zaproszenie do badania 2017 wraz z załącznikami

 

Strona 7 z 12« Pierwsza...56789...Ostatnia »