Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2018/PP/ZK dnia 21.11.2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 5/2018/PP/ZK dnia 21.11.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2018/PP/ZK dnia 21.11.2018 r., na Usługę Koordynatora scoutingu w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 30.11.2018 r. do 31.12.2018 na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”. w dniu 16.11.2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Jacek Ratajczak zamieszkały w Międzylesie 57-530, Gniewszów 21.