Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK dnia 26.11.2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK dnia 26.11.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK dnia 26.11.2018 r., na kompleksową organizację wydarzenia biznesowego dedykowanego projektowi Poland Prize  w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 5.12.2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: PLUG Polish Tech Link Ltd. ECIV 2NX, Kemp House 152 City Road.

Wybór najkorzystniejszej oferty