Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2018/PP/ZK dnia 08.11.2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2018/PP/ZK dnia 08.11.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2018/PP/ZK dnia 08.11.2018 r., na obsługę księgową w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”. w dniu 16.11.2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SKAN DOKUMENTU