Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 3/2018/BROKER/PZP z dnia 04 listopada 2018 r., na organizację wyjazdu do Helsinek

Sprawa: Informacja z otwarcia ofert.                                    

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

 

Zamawiający informuje, że kwota, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia nr 3/2018/BROKER/PZP wynosi 65 000,00 zł brutto.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Helsinek” Znak 3/2018/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena ofertowa Inne istotne warunki Oferty
1 DMC CONTINENTAL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Warszawska 36,

40-010 Katowice

74 144,00 zł brutto

 

– Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 10 km od miejsca konferencji

 

2 Magdalena Siśkiewicz New Challenge Ul. Rydlówka 5/107,

30-363 Kraków

78 295,00 zł brutto

 

– Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

3. ATTIS S.C., Małgorzata Błachno-Wyrwicka, Katarzyna Lewandowska ul. Czerwonych Maków 10/37

01-493 Warszawa

63 840,00 zł brutto – Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

4 Sun & More Sp. z. o.o. ul. Ogrodowa 25  71-037 Szczecin 95 900,00 zł brutto – Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

5 Cristal Travelnet Sp. z o.o  

Ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

62 510,00 zł brutto – Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

6 ATA Sp. z o.o. Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk 61 954,64 zł brutto

 

– Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

 

Załącznik:

Informacja z otwarcia Ofert w ramach postępowania nr 3/2018/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Helsinek