Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19 października 2018r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19 października 2018r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19.10.2018 r., na obsługę prawną w zakresie sporządzenia wzoru umowy akceleracji zawieranej pomiędzy grantobiorcą (Zamawiającym), a beneficjentem końcowym, określającą warunki uczestnictwa beneficjenta końcowego w programie akceleracyjnym, oraz obsługę prawną w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”. w dniu 02.11..2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Doniec Górecki & Partnerzy spółka komandytowa, ul. Stefana Korbońskiego 6, 30-443 Kraków.

Załączniki:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SKAN DOKUMENTU

Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 2/2018/BROKER/PZP z dnia 18 października 2018 r., na organizację wyjazdu do Berlina


Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Sprawa: informacja z otwarcia ofert. Gdańsk 30.10.2018r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Berlina” Znak 2/2018/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

1) Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K.Lewandowska 01-493 Warszawa ul. Czerwonych Maków 10/37
Cena ofertowa: 15.316,00zł brutto
Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra

2) DMC Continental Sp. z o.o. Sp. K. 40-010 Katowice ul. Warszawska 36
Cena ofertowa: 13.272,00zł brutto
Warunki hotelowe: 3* oraz odległość pow. 300m od stacji metra

3) Sun i More Sp. z o.o. 71-037 Szczecin ul. Ogrodowa 25
Cena ofertowa: 22.925, 00zł brutto
Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 22.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

otwarcie ofert

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 04 października 2018 r.

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 04 października 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 04.10.2018 r.na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r, realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 26.10.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin.

 

 

Sprawa: Komunikat ws. zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/ZP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.

Gdańsk, 26.10.2018r

 

 

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 1/2018/ZP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.  Przedmiot Zamówienia: obsługa prawna w zakresie   sporządzenia wzoru umowy akceleracji zawieranej pomiędzy grantobiorcą (Zamawiającym), a beneficjentem końcowym, określającą warunki uczestnictwa beneficjenta końcowego w programie akceleracyjnym,  oraz obsługa prawna w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

 

Załączniki

 1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK  Z DNIA 19.10.2018 r.,
 2. Załącznik do pytań i odpowiedzi, Zmiana treści Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018r
 3. Tekst jednolity treści Zapytania ofertowego 1/2018/PP/ZK  Z DNIA 19.10.2018 r. (Data zmiany: 26.10.2018 r.)

Sprawa: Komunikat ws. zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/ZP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.

Gdańsk, 25.10.2018 r.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 1/2018/ZP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.  Przedmiot Zamówienia: obsługa prawna w zakresie   sporządzenia wzoru umowy akceleracji zawieranej pomiędzy grantobiorcą (Zamawiającym), a beneficjentem końcowym, określającą warunki uczestnictwa beneficjenta końcowego w programie akceleracyjnym,  oraz obsługa prawna w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

 

Załączniki

 1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK  Z DNIA 19.10.2018 r.,
 2. Załącznik do pytań i odpowiedzi, Zmiana treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018r
 3. Tekst jednolity treści Zapytania ofertowego 1/2018/PP/ZK  Z DNIA 19.10.2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 7/2018/BROKER/ZK z dnia 04 października 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 04 października 2018 r., na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Rynek izraelski – dla kogo ? (na podstawie najlepszych praktyk)”, w dniu 21.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie pozostało nierozstrzygnięte z powodu braku Ofert .

 

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 6/2018/BROKER/ZK z dnia 04 października 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 04.10.2018 r.  na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podlega unieważnieniu na podstawie postanowień Rozdziału IX. ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 6/2018/BROKER/ZK z dnia 04 października 2018 r.  tj. Cena najkorzystniejszej Oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający na podstawie postanowień Rozdziału IX ust. 11 pkt. 2) Zapytania Ofertowego nr 6/2018/BROKER/ZK dokonał unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19 października 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19 października 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19 października 2018 r.  na  sporządzenie wzoru umowy akceleracji zawieranej pomiędzy grantobiorcą (Zamawiającym), a beneficjentem końcowym, określającego warunki uczestnictwa beneficjenta końcowego w programie akceleracyjnym, oraz obsługę prawną 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, realizowanego w związku z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

Czytaj więcej →

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 2/2018/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Berlina

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 2/2018/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Berlina

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

 1. SIWZ_Organizacja wyjazdu do Berlina,
 2. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy,
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy (e),
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ_SzOPZ,
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór Umowy z Wykonawcą,
 6. Ogłoszenie na organizację wyjazdu do Berlina
Strona 8 z 16« Pierwsza...678910...Ostatnia »