Sprawa 2_ modyfikacja SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Helsinek

Sprawa: wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Helsinek”.

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust.  2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający modyfikuje zapis ust. 1 lit. c) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia na następujący:

 

  1. Transport lotniczy

„Ust. 1 lit. c) koszt biletów lotniczych dla każdego Uczestnika będzie obejmował koszt jednej sztuki bagażu podręcznego i koszt jednej sztuki bagażu rejestrowanego do odprawy w wadze maksymalnie do 23 kg”

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/PP/ZK z dnia 8 listopada 2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/2018/PP/ZK Z DNIA 8 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/2018/PP/ZK Z DNIA 8 listopada 2018 r.  na  Obsługę księgową w zakresie wsparcia i  doradztwa  dla 18 Zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, realizowanego w związku z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

2_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

2_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

2_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

2_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

2_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

2_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

2_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Wydłużenie terminu składania ofert w ramach postępowania nr 3_2018_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Helsinek

Komunikat

 

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r., dniem wolnym od pracy, Zamawiający informuje, że termin na składanie Ofert w ramach Postępowania znak 3/2018/BROKER/PZP  na Organizację wyjazdu do Helsinek zostaje wydłużony do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 10.15 w pok. 1.17.5 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk,

 

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Sprawa_ modyfikacja i wyjaśnienie SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Helsinek

Sprawa: wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Helsinek”.

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust.  2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje wyjaśnień w związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów SIWZ oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej →

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 2_2018_BROKER_PZP – organizacja wyjazdu do Berlina

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Berlina” znak 2/2018/BROKER/PZP do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę firmy: Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K.Lewandowska 01-493 Warszawa ul. Czerwonych Maków 10/37

Cena ofertowa: 15.316,00zł brutto ( 51,99pkt )

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra (40 pkt )

Łącznie pkt 91,99 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów, spełnia wymogi SIWZ oraz ustawy Pzp.

 

Pozostałe oferty:

  • DMC Continental Sp. z o.o. Sp. K. 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Cena ofertowa: 13.272,00zł brutto (60 pkt)

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość pow. 300m od stacji metra (30 pkt )

Łącznie pkt 90 pkt

 

  • Sun i More Sp. z o.o. 71-037 Szczecin ul. Ogrodowa 25

Cena ofertowa: 22.925, 00zł brutto (34,74 pkt)

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra (40 pkt )

Łącznie pkt 74,74 pkt

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 3/2018/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Helsinek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o numerze 3/2018/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Helsinek

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Czytaj więcej →

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19 października 2018r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19 października 2018r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19.10.2018 r., na obsługę prawną w zakresie sporządzenia wzoru umowy akceleracji zawieranej pomiędzy grantobiorcą (Zamawiającym), a beneficjentem końcowym, określającą warunki uczestnictwa beneficjenta końcowego w programie akceleracyjnym, oraz obsługę prawną w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”. w dniu 02.11..2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Doniec Górecki & Partnerzy spółka komandytowa, ul. Stefana Korbońskiego 6, 30-443 Kraków.

Załączniki:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SKAN DOKUMENTU

Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 2/2018/BROKER/PZP z dnia 18 października 2018 r., na organizację wyjazdu do Berlina


Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Sprawa: informacja z otwarcia ofert. Gdańsk 30.10.2018r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Berlina” Znak 2/2018/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

1) Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K.Lewandowska 01-493 Warszawa ul. Czerwonych Maków 10/37
Cena ofertowa: 15.316,00zł brutto
Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra

2) DMC Continental Sp. z o.o. Sp. K. 40-010 Katowice ul. Warszawska 36
Cena ofertowa: 13.272,00zł brutto
Warunki hotelowe: 3* oraz odległość pow. 300m od stacji metra

3) Sun i More Sp. z o.o. 71-037 Szczecin ul. Ogrodowa 25
Cena ofertowa: 22.925, 00zł brutto
Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 22.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

otwarcie ofert

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 04 października 2018 r.

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 04 października 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 04.10.2018 r.na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r, realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 26.10.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin.

 

 

Sprawa: Komunikat ws. zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/ZP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.

Gdańsk, 26.10.2018r

 

 

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 1/2018/ZP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.  Przedmiot Zamówienia: obsługa prawna w zakresie   sporządzenia wzoru umowy akceleracji zawieranej pomiędzy grantobiorcą (Zamawiającym), a beneficjentem końcowym, określającą warunki uczestnictwa beneficjenta końcowego w programie akceleracyjnym,  oraz obsługa prawna w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

 

Załączniki

  1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK  Z DNIA 19.10.2018 r.,
  2. Załącznik do pytań i odpowiedzi, Zmiana treści Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018r
  3. Tekst jednolity treści Zapytania ofertowego 1/2018/PP/ZK  Z DNIA 19.10.2018 r. (Data zmiany: 26.10.2018 r.)
Strona 8 z 17« Pierwsza...678910...Ostatnia »