Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19 października 2018r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19 października 2018r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK z dnia 19.10.2018 r., na obsługę prawną w zakresie sporządzenia wzoru umowy akceleracji zawieranej pomiędzy grantobiorcą (Zamawiającym), a beneficjentem końcowym, określającą warunki uczestnictwa beneficjenta końcowego w programie akceleracyjnym, oraz obsługę prawną w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”. w dniu 02.11..2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Doniec Górecki & Partnerzy spółka komandytowa, ul. Stefana Korbońskiego 6, 30-443 Kraków.

Załączniki:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SKAN DOKUMENTU