SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 3/2018/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Helsinek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o numerze 3/2018/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Helsinek

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania poniżej:
1. SIWZ_organizacja wyjazdu do Helsinek
2. Formularz ofertowy (e)
3. Ogłoszenie organizacja wyjazdu do Helsinek