Informacja z otwarcia Ofert w Postępowaniu nr 2/2019/BROKER/PBE z dnia 09 kwietnia 2019 r., na Organizację wyjazdu do Krakowa

 

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

 

 

Sprawa: informacja z otwarcia ofert.                                                     

 

 

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Krakowa” Znak 2/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

 1. Furnel Travel International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa

Cena ofertowa: 20.800,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 4*, odległość do 3 km od miejsca konferencji pn. „Impact CEE”, dojazd nie dłużej niż 15 minut w jedną stronę,

2. Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena ofertowa: 23 350,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 3 km od miejsca konferencji pn. „Impact CEE”, dojazd nie dłużej niż 15 minut w jedną stronę,

 

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 26.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

 

 

Załączniki:

Informacja z otwarcia Ofert w ramach postępowania nr 2_2019_BROKER_PBE na organizację wyjazdu do Krakowa