Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 4/2019/PP/ZK z dnia 15.02.2019

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 4/2019/PP/ZK z dnia 15.02.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 4/2019/PP/ZK dnia 15.02.2019 r., na świadczenie usług Doradcy merytorycznego w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 07.03.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Jan Wyrwiński z siedzibą w Gdańsku (80-217) ul. Kręta 4a.

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf