Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.

Badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za 2019 r.

Rada Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019, sporządzenie sprawozdania z badania oraz sporządzenie dodatkowej informacji w formie analizy finansowej zawierającej porównanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz wyliczonych na ich podstawie wskaźników za trzy kolejne lata wraz z wnioskami podsumowującymi. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn.zm.) oraz Umową o badanie sprawozdania finansowego.

Oferty należy składać do: 17 października 2019 roku do godz. 10.00 na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy a.mikowska-pytel@gfp.com.pl.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 marca 2020 roku.

Poniżej zaproszenie do składania ofert, wzór oferty, umowa o badanie sprawozdania finansowego, umowa powierzenia przetwarzania danych.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do badania sprawozdania 2019,
  2. Zał.1 wzór oferty na badanie sprawozdania finansowego,
  3. Zał.2 umowa badanie sprawozdania finansowego,
  4. Zał.3 umowa powierzenia przetwarzania,
  5. Zał.3_1 Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych Cel i zakres przetwarzania danych osobowych,
  6. Zał.3_2 Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych,
  7. Zał.3_3 Załącznik nr 3 do umowy powierzenia przetwarzania danych.