Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania Ofertowego nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
Zapytania Ofertowego nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) informuje,
iż postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ogłoszonego Zapytania Ofertowego
nr 1/2020/SBBRIDGE z dnia 15 kwietnia 2020 r., dot. przygotowania zawartości merytorycznej do materiałów edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na e-platformie mieszczącej się na stronie www.sbbridge.eu w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne Funduszu Rozwoju Regionalnego
podlega unieważnieniu na podstawie postanowień Rozdziału IX. ust. 11 pkt 1) Zapytania Ofertowego nr 1/2020/SBBRIDGE/ZK z dnia 15 kwietnia 2020 r. tj.         nie złożono, co najmniej dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2) i 3) ustępu 11, lub złożono jedną Ofertę , a Zamawiający nie otrzymał oferty pochodzącej z innego źródła aniżeli niniejsze postępowanie, nie złożono żadnej Oferty.