Informacja o wyniku postępowania 3/2020/BROKER/ZK

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotycząca Zapytania ofertowego nr 3/2020/BROKER/ZK

z dnia 20.11.2020 r.

 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) informuje,
iż postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ogłoszonego Zapytania Ofertowego
nr 3/2020/BROKER/ZK  z dnia 20.11.2020r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia 2 seminariów informacyjnych w formule online dotyczących podejmowania działań eksportowych przez MŚP,
w podziale na dwie części: (1) seminarium informacyjne w formule online w terminie 04.01.2021 – 28.02.2021 r., (2) seminarium informacyjne w formule online w terminie 01.03.2021r – 30.04.2021r.; realizowanych w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
podlega unieważnieniu na podstawie postanowień Rozdziału IX ust. 11 pkt. 1)  Zapytania ofertowego – nie wpłynęła żadna ważna Oferta.