Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2020/SBBRIDGE z dnia 23.04.2020 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2020/SBBRIDGE z dnia 23.04.2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2020/SBBRIDGE dnia 23.04.2020 r.,

dotyczącego przygotowania 5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu realizowanego w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne w dniu 19.05.2020 r., jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: 

PROXYMEDIA FILMS M.GRZELAK, P.SZAMOCKI SP.J.

Informacja o wyborze oferenta