Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3a/2020/BROKER/ZK z dnia 04.12.2020

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 3a/2020/BROKER/ZK z dnia 04.12.2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3a/2020/BROKER/ZK z dnia 04.12.2020 r., na organizację i przeprowadzenie 2 seminariów informacyjnych w formule online dotyczących podejmowania działań eksportowych przez MŚP, w podziale na dwie części: (1) seminarium informacyjne w formule online w terminie 04.01.2021 – 28.02.2021 r., (2) seminarium informacyjne w formule online w terminie 01.03.2021r – 30.04.2021r.; realizowanych w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Personal PR Sp. z o.o.

 

 

Załącznik: Wybór najkorzystniejszej oferty.