Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 1/2018/BROKER/PZP z dnia 26 lipca 2018 r., na organizację wyjazdu do Izraela w dniach 03 – 07.09.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości s. w Gdańsku niniejszym ogłasza informację z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 1/2018/BROKER/PZP z dnia 26 lipca 2018 r., na organizację wyjazdu do Izraela  w dniach 03 – 07.09.2018 r. dla 10 Uczestników w ramach projektu pt. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, (dalej jako: Projekt) w zakresie usług: zakupu  i doręczenia  biletów lotniczych na trasie Gdańsk – Tel Aviv oraz Tel Aviv – Gdańsk, rezerwacji zakwaterowania, zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zapewnienia transportu bezpośredniego z lotniska do Hotelu oraz  z Hotelu na lotnisko, przejazd transportem z Tel Aviv do Hajfy oraz z Hajfy do Tel Aviv, na rzecz Uczestników Projektu na rachunek Zamawiającego.

Dodatkowo przypominam o zapisach Rozdziału IV ust. 3 pkt 4) SIWZ, który mówi, że „W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

 

Załącznik:

Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 1/2018/BROKER/PZP z dnia 26 lipca 2018 r., na organizację wyjazdu do Izraela  w dniach 03 – 07.09.2018 r.