Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje projekt ”SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” (25.07.2018-24.07.2021)

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje projekt ”SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” (25.07.2018-24.07.2021)

Nazwa programu Interreg Południowy Bałtyk
Priorytet 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki
Cel szczegółowy 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne
Kategorie tematyczne Edukacja i szkolenia
Czas trwania 36m, 2018-07-25 – 2021-07-24
Budżet całkowity – dofinansowanie EFRR 1 223 072,50 € / 996 999,38 €

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zmniejszenie luk między szkolnictwem wyższym i ich absolwentów a zielonym i niebieskim rynkiem pracy, a także podniesienie motywacji absolwentów do pracy w tych dwóch sektorach gospodarki.

Do najważniejszych działań w projekcie należy zorganizowanie 5 Zielonych Obozów (po jednym w każdym kraju uczestniczącym w projekcie) oraz 2 olimpiad. Ponadto projekt obejmuje stworzenie platformy internetowej,  na której znajdować się będą materiały szkoleniowe, a także odpowiednie narzędzia do komunikacji między studentami a pracodawcami.

Projekt angażuje 6 partnerów: z Polski (1), Szwecji (1), Niemiec (1), Litwy (2), Danii (1). Partnerem wiodącym w projekcie jest Uniwersytet w Kłajpedzie. Ponadto w projekcie jest 15 partnerów stowarzyszonych.

Grupami docelowymi w projekcie są szkoły zawodowe, studenci szkół wyższych oraz pracodawcy zielonego i niebieskiego sektorów.