Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 4/2019/BROKER/PZP z dnia 09/09/2019 r. dot. Organizacji wyjazdu do Lizbony

 

Sprawa: informacja z otwarcia ofert.                                                                                                                                                  Gdańsk 20.09.2019 r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Lizbony” Znak 4/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

1) Nestor Group Bartosz Berkowski
Cena ofertowa: 117.500,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 3*,położenie hotelu w odległości do 800 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 40 minut w jedną stronę.

2) Top Podróże sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
Cena ofertowa: 75.530,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

3) DMC Continental Sp. z o.o. Sp. K.
Cena ofertowa: 43.183,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

4) Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493 Warszawa,
Cena ofertowa: 74.725,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

5) Sun i More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin,
Cena ofertowa: 86.100,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 3*,położenie hotelu w odległości do 800 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 40 minut w jedną stronę,

6) Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
Cena ofertowa: 84.490,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 450 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę,

7) Magdalena Siśkiewicz New Challenge,
Cena ofertowa: 82 880,00 zł brutto
Warunki hotelowe: 4*,położenie hotelu w odległości do 800 metrów od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 40 minut w jedną stronę.

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 90.000,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

 

Załącznik:

  1. Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 4/2019/BROKER/PZP z dnia 09/09/2019 r. dot. Organizacji wyjazdu do Lizbony