Informacja z otwarcia Ofert w Postępowaniu nr 3/2019/BROKER/PBE z dnia 12 sierpnia 2019 r., na Organizację wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

Sprawa: Informacja z otwarcia ofert.                                    

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Gdańsk 12.08.2019 r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Stanów Zjednoczonych” Znak 3/2019/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

 1. Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493
  Warszawa,
  Cena ofertowa: 239 613,00 zł brutto
  Warunki hotelowe: Hotel o standardzie min. 3*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą. Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie dostępne w bufecie hotelu.
 2. Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
  Cena ofertowa: 238 920,00 zł brutto
  Warunki hotelowe: Hotel o standardzie min. 3*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą. Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie dostępne w bufecie hotelu.
 3. Top Podróże sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
  Cena ofertowa: 254 925,00 zł brutto
  Warunki hotelowe: Hotel o standardzie min. 2*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą dla każdego Uczestnika. Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie dostępne w bufecie hotelu.
  Hotel o standardzie min. 3*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą. Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie dostępne w bufecie hotelu.
 4. Delta Tour Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa
  Cena ofertowa: 393 030,00 zł brutto
  Warunki hotelowe: Hotel o standardzie min. 3*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą. Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie dostępne w bufecie hotelu.

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 280.000,00 zł brutto.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

Załącznik:

Informacja z otwarcia Ofert w ramach postępowania nr 3_2019_BROKER_PBE na organizację wyjazdu do USA