SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 4/2019/BROKER/PZP Organizacja wyjazdu do Lizbony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 4/2019/BROKER/PZP

Organizacja wyjazdu do Lizbony

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Lizbony

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

SIWZ_Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Lizbony  (e),
Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy z Wykonawcą  Organizacja wyjazdu do Lizbony,
Załącznik nr 3 do Umowy z wykonawcą – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonania Przedmiotu Umowy,
Załącznik nr 4 do umowy z wykonawcą – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Ogłoszenie BZP – Organizacja wyjazdu do Lizbony