SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 3/2019/BROKER/PZP Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 3/2019/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

  1. SIWZ_Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych (e),
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy  Opis Przedmiotu  Zamówienia Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy z Wykonawcą Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych,
  6. Załącznik nr 3 do Umowy z wykonawcą – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonania Przedmiotu Umowy,
  7. Załącznik nr 4 do umowy z wykonawcą – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  8. Ogłoszenie BZP – Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych