Zapytanie ofertowe nr 6/2017/BROKER/ZK z dnia 31 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2017/BROKER/ZK z dnia 31 lipca 2017 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie ustrukturyzowanego, specjalistycznego programu seminariów mającego na celu kompleksowe podnoszenie kompetencji eksportowych firm technologicznych, w tym startupów, w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 29.09.2017 r. – 21.10.2017 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz organizacji usługi cateringu podczas seminariów.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Seminaria_USA and China Gate

Załacznik nr 1- Formularz ofertowy_ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy.Seminaria_USA and China Gate (wersja edytowalna)

Załacznik nr 1- Formularz ofertowy_ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy.Seminaria_USA and China Gate

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postepowaniu (wiedza i doświadczenie)_ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy.Seminaria_USA and China Gate (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postepowaniu (wiedza i doświadczenie)_ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy.Seminaria_USA and China Gate

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą_ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy.Seminaria_USA and China Gate

Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego_ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy.Seminaria_USA and China Gate