Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/PP/ZK dnia 10.01.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 1/2019/PP/ZK z dnia 10.01.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/PP/ZK dnia 10.01.2019 r., na usługę cateringu podczas Wydarzeń w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 21.01.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: „STEREO” S.C. Michał Mosek, Andrzej Kosmol z siedzibą w Gdańsku, 80-260, ul. Leśny Stok 4/32.

Wybór najkorzystniejszej oferty