Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki nr 9a/2017/BROKER/ZK z dn. 20 września 2017 r.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki

nr 9a/2017/BROKER/ZK z dn. 20 września 2017 r.

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 9/2017/BROKER/ZK z dnia 12 września 2017 r. w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w Rozdziale 5 ,,Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Na podstawie ,,Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, Rozdział 5 pkt. 7) lit. a) oraz ,,Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz biorąc pod uwagę wykładnię przepisów art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach prowadzonych
w trybie zamówienia z wolnej ręki
nr 9a/2017/BROKER/ZK z dn. 20 września 2017 r.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)

Załącznik nr 3 Wzór Umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych  do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.