Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania nr 6/2017/BROKER/ZK z dnia 31 lipca 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku, w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu na organizację i przeprowadzenie ustrukturyzowanego, specjalistycznego programu seminariów mającego na celu kompleksowe podnoszenie kompetencji eksportowych firm technologicznych, w tym startupów, w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 29.09.2017 r. – 21.10.2017 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  organizacji usługi cateringu podczas seminariów informuje, iż jako najkorzystniejszą Ofertę wybrał Ofertę Wykonawcy PERSONIA Marta Woźniak – Tomczak, która otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 99,67 pkt.

Skan oficjalnej informacji