Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania nr 5/2017/POWER-PZB/ZK z dnia 31 lipca 2017 r.

Zamawiający Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania nr 5/2017/POWER-PZB/ZK z dnia 31 lipca 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego na manualnego testera oprogramowania kończącego się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu ISTQB Foundation dla uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2.  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz organizacja usługi cateringu podczas kursu zawodowego.

Za najkorzystniejszą uznano Ofertę złożoną przez TestArmy Group S.A.

Uzasadnienie wyboru: W kryterium „Cena” Oferta otrzymała 95% (95 punktów), w kryterium „Termin płatności faktury”  – 5% (5 pkt.), łącznie Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów,  tj. 100 punktów.

Skan oficjalnej informacji