Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza MMAWW Sp. z o.o. reprezentowaną przez pana Jacka Herolda, Prezesa Zarządu, NIP 5842711721, do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3a/2017/BROKER /ZK Z DNIA 16 MAJA 2017 r.

na świadczenie usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w dniu 18.05.2017 r. w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w trakcie konferencji Infoshare w strefie Inkubatora Starter, które jest realizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się Zaproszenie do udziału w negocjacjach wraz z załącznikami.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w im. zamawiającego